Tento web používa cookies.
Odmena za nákup na ZľavaDňa
Odmena za nákup na ZľavaDňa
info

Pre zistenie aktuálnej ceny, akcií a predajní vo vašom okolí, zapnite polohu.

Vzdialenosť pre vyhľadávanie predajní:


km

Pravidlá pre používanie Internetového portálu Overto a spracúvanie osobných údajov Užívateľov (ďalej len „Pravidlá“) 

1. Definície pojmov

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, sa nižšie definuje obsah pojmu používaného v ďalšom texte týchto Pravidiel. Bez ohľadu na použitie jednotného alebo množného čísla daného pojmu sa pod daným pojmom rozumie pojem s definíciou uvedenou v tomto článku Pravidiel.

1.1 Pravidlami sa rozumejú tieto Pravidlá, ktoré upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa, Užívateľa a Obchodníka v súvislosti s poskytovaním a užívaním Služieb  Overto.
1.2 Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť check it all s. r. o., so sídlom Kazanská 56, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, IČO:  50 227 564, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: I, odd. Sro, vložka č.: 110058/B.    Poskytovateľ je zároveň prevádzkovateľom v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
1.3 Užívateľom sa rozumie osoba, ktorá  sa ako užívateľ zaregistrovala prostredníctvom Webovej stránky Overto za účelom využívania Služieb Overto alebo využíva služby Overto bez predchádzajúcej registrácie.
1.4 Obchodníkom sa rozumie osoba, ktorá sa ako výrobca výrobku, poskytovateľ služieb, predajca, reťazec predajní, dodávateľ a/alebo sprostredkovateľ predaja tovaru a/alebo služieb zaregistroval prostredníctvom Webovej stránky Overto za účelom využívania Služieb Overto.
1.5 Monitorovanými objektmi sa rozumejú výrobky, služby, výrobcovia výrobkov, poskytovatelia služieb, predajcovia, reťazce predajní, dodávatelia a/alebo a sprostredkovatelia predaja tovaru a/alebo služieb, ku ktorým Užívatelia pridávajú informácie alebo hodnotenia na Internetovom portáli Overto.
1.6 Službami Overto sa rozumejú služby poskytované Poskytovateľom, ktorých cieľom je najmä:
• umožniť verejnosti prístup k informáciám o Monitorovaných objektoch,
• umožniť Užívateľom aktívne prispievať k vytváraniu obsahu Internetového portálu Overto, a to pridávaním alebo modifikovaním informácií o Monitorovaných objektoch, vrátane hodnotenia Monitorovaných objektov,
• získať spätnú informačnú väzbu pre Obchodníkov za účelom prípadného zlepšenia ich výrobkov a služieb,
• umožniť Obchodníkom reagovať na príspevky Užívateľov, resp. na hodnotenia Užívateľov ohľadom Monitorovaných objektov, ktoré sa ich priamo týkajú,
• pôsobiť ako  priestor  pre vzájomnú korektnú komunikáciu medzi Užívateľmi a Obchodníkmi.
1.7 Webovou stránkou Overto sa rozumie internetová stránka www.overto.sk, na ktorej je umiestnený Internetový portál Overto.
1.8 Mobilnou aplikáciou Overto sa rozumie mobilná aplikácia pre Android s označením Overto -Android alebo mobilná aplikácia pre iOS s označením Overto-iOS na ktorej je umiestnený Internetový portál Overto
1.9 Internetovým portálom Overto sa rozumie internetový portál prístupný na Webovej stránke Overto a/alebo prostredníctvom Mobilnej aplikácie Overto, na ktorom sú sprístupnené Služby Overto.
1.10 Užívateľským účtom sa rozumie účet Užívateľa alebo Obchodníka na Internetovom portáli Overto získaný po vykonaní registrácie, s ktorým sú spojené užívateľské oprávnenia.
1.11 Autorským zákonom sa rozumie zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
1.12 Zákonom o ochrane osobných údajov sa rozumie zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.13 Priamym marketingom sa rozumie priame oslovenie užívateľov za účelom propagácie a reklamy Monitorovaných objektov a Služieb Overto v zmysle bodu 9.1 Pravidiel.                                                                                                                                                                                             1.14 GDPR sa rozumie  Nariadenie EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) vo vzťahu k zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

2. Registrácia Užívateľov a Obchodníkov, vytvorenie Užívateľského účtu

2.1 Komplexné využívanie Služieb Overto, t.j. najmä prispievať k vytváraniu obsahového zloženia Internetového portálu Overto je podmienené zaregistrovaním Užívateľa a/alebo Obchodníka do Internetového portálu Overto a vytvorením Užívateľského účtu. Tzn. že len subjekt, ktorý má vytvorený Užívateľský účet je spôsobilý využívať Služby Overto v celom ich rozsahu.
2.2 Užívateľ sa do Internetového portálu Overto zaregistruje vyplnením elektronického formulára prístupného na Webovej stránke Overto, pre ktorého vyplnenie je potrebné poskytnutie nasledujúcich údajov o registrujúcom sa subjekte: 
• užívateľské meno (prezývka),
• meno a priezvisko,
• e-mailová adresa,
• prístupové heslo,
• pohlavie,
• rok narodenia,
• bydlisko.
2.3 Užívateľ sa do Internetového portálu Overto môže zaregistrovať aj prostredníctvom svojho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook alebo sociálnej sieti Google+, v takom prípade budú využité údaje registrujúceho sa subjektu v rozsahu, aké boli poskytnuté danou sociálnou sieťou. Po dokončení registrácie a zakliknutí tlačidla označeného ako „Registrácia“ bude Užívateľovi na ním uvedenú e-mailovú adresu doručený e-mail, ktorý slúži na potvrdenie registrácie Užívateľa a overenie správnosti zadanej e-mailovej adresy.  Bez potvrdenia registrácie postupom v zmysle doručeného e-mailu nie je možné riadne ukončiť registráciu Užívateľa. Obsahom e-mailu bude aj hypertextový odkaz na  Pravidlá.
2.4 Pri registrácii je Užívateľ povinný oboznámiť sa s obsahom Pravidiel a pre užívanie Internetového portálu Overto vyjadriť s ním súhlas označením políčka „súhlasím s Pravidlami pre používanie Internetového portálu Overto“ v elektronickom formulári.
2.5 Zaregistrovaním bude Užívateľovi vytvorený Užívateľský účet, prostredníctvom ktorého môže Užívateľ využívať Služby Overto v rozsahu definovanom v Pravidlách.
2.6 Vyjadrenie súhlasu s obsahom Pravidiel je možné kedykoľvek odvolať, a to zrušením užívateľského účtu Užívateľa podľa článku 4. Pravidiel.
2.7 Obchodník sa do Internetového portálu Overto zaregistruje prostredníctvom hypertextového odkazu poskytnutého Poskytovateľom a to vyplnením elektronického formulára s osobitným statusom vyplývajúcim z činnosti Obchodníka. Obchodník je povinný uvádzať pravdivé údaje. Pre registráciu Obchodníka ďalej primerane platia ustanovenia v bodoch 2.3 až 2.6 Pravidiel.

 

3. Užívateľské oprávnenia

3.1 Poskytovateľ udeľuje Užívateľom a Obchodníkom po zaregistrovaní Užívateľské oprávnenia, ktoré upravujú rozsah prístupu k Službám Overto.
3.2 Užívatelia získavajú registráciou nasledovné užívateľské oprávnenia: možnosť pridávať  informácie o Monitorovaných objektoch. Takto definované užívateľské oprávnenia nemusia byť pre všetkých užívateľov rovnaké. Užívateľské oprávnenia sa môžu vzájomne odlišovať aj v závislosti od rozsahu poskytovaných Služieb Overto.
3.3 Obchodníci získavajú registráciou nasledovné užívateľské oprávnenia: všetky práva Užívateľov podľa bodu 3.2 rozšírené o právo meniť všetky informácie o  vlastných výrobkoch, službách  a informácie o Obchodníkoch samotných. Obchodníci majú oprávnenie reakcie na príspevky (hodnotenia) Užívateľov týkajúce sa ich výrobkov alebo ich samotných. Na webovej stránke Overto bude v týchto prípadoch vyznačené, že zdrojom takejto informácie je Obchodník.
3.4 Poskytovateľ je oprávnený  upravovať rozsah poskytnutých užívateľských oprávnení, a to aj bez súhlasu užívateľských subjektov, t.j. Užívateľa a Obchodníka.

 

4. Zrušenie Užívateľského účtu

4.1 Užívateľ je oprávnený zrušiť svoj Užívateľský účet, a to bez udania dôvodu a kedykoľvek počas trvania Užívateľského účtu. Užívateľ môže svoj Užívateľský účet zrušiť len na Webovej stránke Overto, v sekcii „Zrušenie užívateľského účtu“, v ktorej Užívateľ zaklikne tlačidlo „Zrušiť“. Chcete zrušiť užívateľský účet? - zrušenie užívateľského účtu
4.2 Zrušením Užívateľského účtu stráca Užívateľ prístup k Službám Overto, t.j. užívateľské oprávnenie definované v článku 3.  Pravidiel.
4.3 Pre zrušenie Užívateľského účtu Obchodníka sa primerane použijú body 4.1 až 4.3 Pravidiel.

 

5. Obsah Internetového portálu Overto

5.1 Poskytovateľ sprístupňuje verejnosti prostredníctvom Internetovej stránky Overto obsah Internetového portálu Overto, ktorý pozostáva predovšetkým z príspevkov Užívateľov, t.j. informácií a hodnotení poskytnutých Užívateľmi k Monitorovaným objektom, z vyjadrení Obchodníkov k hodnoteniam Užívateľov a z informácií uvádzaných z verejných zdrojov, a to najmä:
• údaje o predajniach, lokalizácii predajní, otváracích hodinách predajní,
• údaje o výrobcoch výrobkov, poskytovateľoch služieb, sprostredkovateľoch predaja tovaru alebo služieb a distribútoroch tovaru alebo služieb,
• údaje o výrobkoch a službách, ako napr. názov, množstvo, kategória výrobku a/alebo služby, cena výrobku a/alebo služby v evidovaných predajniach a v závislosti od dostupnosti informácie z externých databáz ako bližší opis výrobku a/alebo služby resp.  parametre výrobku a/alebo služby. Obsah Internetového portálu Overto môže pozostávať aj z informácii poskytnutých Obchodníkmi.
5.2 V prípade, ak bude Poskytovateľ uvádzať informácie v rámci Internetového portálu Overto, bude sa snažiť uviesť zdroj týchto informácií, pokiaľ to bude technicky možné.
5.3 Užívatelia môžu na  Internetový portál Overto pridávať a modifikovať informácie o Monitorovaných objektoch, a to v rozsahu užívateľských oprávnení Užívateľa. Užívatelia berú na vedomie, že nimi pridávané informácie sa ukladajú v dátovom úložisku Poskytovateľa alebo Poskytovateľom zmluvne prenajatom dátovom úložisku. Užívateľ v celom rozsahu zodpovedá za obsah príspevkov, vyjadrení a iných informácii, ktoré boli z jeho strany pridané na Internetový portál Overto.
5.4 Obchodníci berú na vedomie, že nimi pridávané informácie sa ukladajú v dátovom úložisku Poskytovateľa alebo Poskytovateľom zmluvne prenajatom dátovom úložisku. Obchodník v celom rozsahu zodpovedá za obsah vyjadrení, príspevkov a iných informácií, ktoré boli z jeho strany pridané na Internetový portál Overto.
5.5 Poskytovateľ je oprávnený zmeniť rozsah užívateľských oprávnení Užívateľa a/alebo Obchodníka, prípadne odstrániť informácie o Monitorovaných objektoch pridaných Užívateľom a/alebo Obchodníkom, a to v prípade, ak by takéto informácie boli v rozpore s Pravidlami, s ktorými Užívateľ a/alebo Obchodník vyslovil súhlas. 
5.6 Užívateľ berie na vedomie, že informácie o Monitorovaných objektoch ako napr. ceny výrobkov alebo služieb, prípadne akciové ceny  výrobkov alebo služieb zverejnené na Internetovom portáli Overto sú výsledkom aktívneho monitoringu iných Užívateľov, prípadne Poskytovateľa a nejedná sa o oficiálne ceny poskytnuté predajcami. Užívateľ ďalej berie na vedomie, že oficiálne ceny uvádzané predajcami sa môžu líšiť od cien zverejnených na Internetovom portáli Overto. V prípade, ak Poskytovateľ umožní Obchodníkom zverejniť informácie, ceny alebo akciové ceny výrobkov alebo služieb, je povinný takúto Obchodníkom uvedenú cenu graficky alebo farebne odlíšiť od ceny alebo akciovej ceny výrobkov alebo služieb zverejnených Užívateľmi a uviesť zdroj informácie.                                                                                                                                            5.7 Z dôvodu, že Overto poskytuje informácie zo zdrojov uvedených v bode 5.1 Pravidiel, tak Poskytovateľ nezaručuje aktuálnosť, presnosť a úplnosť týchto informácií a ani to, že prezentovaný výrobok  je skutočne v predaji alebo na sklade uvedenej predajne. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by si Užívateľ nárokoval z dôvodu takýchto nekorektných informácií.  V prípade záujmu o zaručene správne informácie, Overto odporúča užívateľom sa obrátiť priamo na Monitorované objekty.

 

6. Mobilná aplikácia

6.1 Mobilná aplikácia Overto je dostupná na stiahnutie na príslušnom portáli v závislosti od operačného systému mobilného zariadenia, a to pre operačný systém Android v obchode Google Play a pre operačný systém iOS v obchode App Store.
6.2 Užívateľ  môže Mobilnú aplikáciu využívať až po jej nainštalovaní do mobilného telefónu alebo iného mobilného zariadenia.
6.3 Používanie Internetového portálu Overto prostredníctvom Mobilnej aplikácie v plnom rozsahu je podmienené vytvorením Užívateľského účtu a s tým spojenej registrácie podľa článku 2. Pravidiel. Funkčnosť Mobilnej aplikácie Overto v plnom rozsahu  zaniká automaticky aj zrušením Užívateľského účtu.
6.4 Užívateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť využívanie Mobilnej aplikácie Overto, a to odinštalovaním Mobilnej aplikácie Overto zo svojho mobilného zariadenia. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek  si Mobilnú aplikáciu Overto opätovne  nainštalovať.
6.5 Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo ukončiť funkčnosť Mobilnej aplikácie Overto vo vzťahu ku konkrétnemu Užívateľovi  v prípade, ak Užívateľ poruší povinnosti stanovené v Pravidlách.
6.6 Užívateľ sa zaväzuje nesprístupniť mobilný telefón alebo iné mobilné zariadenie, v ktorom je nainštalovaná Mobilná aplikácia Overto neoprávneným osobám a chrániť takéto zariadenie pred krádežou, stratou, odcudzením alebo zneužitím tretími osobami za účelom zamedzenia konania, ktoré by viedlo k neoprávnenému užívaniu Internetového portálu Overto.
6.7 Užívateľ je zodpovedný za porušenie povinností uvedených v bode 6.6 Pravidiel tohto článku a zaväzuje sa vykonať všetky úkony potrebné k náprave vzniknutého stavu.
6.8 Možnosť užívania Mobilnej aplikácie a stým súvisiace práva a povinnosti podľa bodu 6.1 až 6.7 sa primerane použijú aj na Obchodníkov.
6.9 Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo ukončiť funkčnosť Mobilnej aplikácie Overto vo vzťahu ku konkrétnemu Obchodníkovi v prípade, ak Užívateľ poruší povinnosti stanovené v Pravidlách.

 

7. Práva a povinnosti Užívateľa

7.1 Užívateľ je v rozsahu Užívateľského oprávnenia oprávnený hodnotiť Monitorované objekty na Internetovom portáli Overto alebo k nim pridávať informácie. Užívateľ pridaním príspevku k Monitorovanému objektu na Internetovom portáli Overto dáva Poskytovateľovi súhlas na jeho zverejnenie, pričom za obsah zverejneného príspevku v celom rozsahu zodpovedá Užívateľ.
7.2 Užívateľ sa zaväzuje hodnotiť Monitorované objekty objektívne, na základe vlastných spotrebiteľských skúseností vyjadriť spokojnosť, navrhovať zlepšenia, vyjadrovať kritiku voči Monitorovanému objektu, pričom Užívateľ je povinný vždy používať len vecné a pravdivé argumenty. Užívateľ sa zaväzuje nehodnotiť Monitorované objekty na základe informácií sprostredkovaných tretími osobami.
7.3 Užívateľ je v súvislosti s pridávaním informácií a hodnotení k Monitorovaným objektom na Internetový portál Overto povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, usmernenia Obchodníkov v ich objektoch a Pravidlá.
7.4 Poskytovateľ je oprávnený aj bez súhlasu Užívateľa odstrániť príspevok Užívateľa k Monitorovaným objektom, pokiaľ sú informácie uvádzané Užívateľom zjavne nesprávne, neaktuálne alebo z nich vyplýva zámer Užívateľa poškodiť dobré meno Obchodníka alebo tretej osoby alebo ak obsahom príspevku Užívateľa dochádza k porušeniu Pravidiel a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Poskytovateľ je zároveň oprávnený odstrániť informácie o Monitorovanom  objekte, ak spĺňajú znaky nekalej súťaže.
7.5 Poskytovateľ nie je povinný vykonávať kontrolu správnosti alebo úplnosti informácií, ktoré sú obsahom jednotlivých príspevkov Užívateľov.
7.6 Užívateľ je oprávnený vkladať do obsahu Internetového portálu Overto aj obrázky alebo fotografie, ktoré neporušujú autorské práva v zmysle Autorského zákona. Pridaním obrázku a/alebo fotografie na Internetový portál Overto, Užívateľ potvrdzuje, že má vysporiadané všetky práva k zverejňovanému obrázku a/alebo fotografii a že je oprávnený udeliť Poskytovateľovi licenciu v rozsahu podľa bodu 7.7 Pravidiel. Užívateľ v celom rozsahu zodpovedá za akékoľvek porušenia Autorského zákona, ku ktorým došlo zverejnením príspevku Užívateľa, ktorého súčasťou bola fotografia a/alebo obrázok.
7.7 Užívateľ vložením fotografie a/alebo obrázku podľa bodu 7.6 Pravidiel na Internetový portál Overto zároveň udeľuje Poskytovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie autorského diela (fotografie a/alebo obrázku) uvedeného v bode 7.6 tohto článku. Licencia nie je časovo ani územne ohraničená a poskytuje sa na všetky účely uvedené v § 19 ods. 4 Autorského zákona účinného ku dňu registrácie Užívateľa, t.j. najmä na vyhotovenie rozmnoženiny, rozširovanie originálu fotografie a/lebo obrázku podľa bodu 7.6 Pravidiel a/alebo ich časti alebo rozširovanie rozmnoženiny a/alebo rozmnoženiny ich časti predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, nájmom alebo vypožičaním, uvedenie fotografie a/lebo obrázku podľa bodu 7.6 Pravidiel a/alebo ich časti na verejnosti, a to najmä nie však výlučne verejným prenosom fotografie a/lebo obrázku podľa bodu 7.6 Pravidiel a/alebo jeho časti, zaradenie fotografie a/lebo obrázku podľa bodu 7.6 Pravidiel a/alebo jeho časti do súborného diela, právo použiť fotografie a/lebo obrázku podľa bodu 7.6 Pravidiel a/alebo jeho časť na vytvorenie nových diel, najmä na vytvorenie iného počítačového programu, softvéru a/alebo databázy/grafického návrhu.
7.8 Licencia udelená podľa bodu 7.7 Pravidiel zostáva zachovaná aj pri prevode alebo prechode práv a povinností z Poskytovateľa na tretiu osobu.
7.9 Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že za pridávanie akýchkoľvek informácií a príspevkov k Monitorovaným objektom ako ani za poskytnutie licencie podľa bodu 7.7 Pravidiel k obrázku a/alebo fotografii ako autorskému dielu mu neprináleží žiadna odmena. Užívateľ zároveň berie na vedomie a súhlasí, že Poskytovateľ má právo si ponechať bezodplatne všetky Užívateľom pridané informácie a príspevky k Monitorovaným objektom a tiež  obrázky/fotografie aj po zrušení Užívateľského účtu Užívateľa.
7.10 Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený  informovať Obchodníkov, ktorých sa príspevok týka, o obsahu tohto príspevku, a to za účelom zabezpečenia maximálnej objektívnosti hodnotiaceho procesu a umožnenia pridania reakcie Obchodníka na hodnotenie. 
7.11 Poskytovateľ sa v súlade s oprávnením uvedeným v bode 7.10 Pravidiel zaväzuje neposkytovať Obchodníkom žiadne údaje o Užívateľovi.
7.12 Užívateľ sa zaväzuje, že pri využívaní Služieb Overto nebude:
• dopúšťať sa ohovárania, nactiutŕhania, obscénnosti, ani nebude používať vulgarizmy,
• propagovať  žiadnu formu pornografie, drog, zobrazovania týrania alebo násilia,
• propagovať  rasovú, rodovú, náboženskú, politickú,  ideologickú  alebo inú občiansku neznášanlivosť,
• podnecovať intoleranciu k menšinám, ani hanobiť iné národy či podnecovať k páchaniu trestnej činnosti,
• sprístupňovať svoje registračné údaje tretím osobám,
• poškodzovať činnosti,  záujmy  alebo ciele Poskytovateľa zámerným pridávaním nepravdivých, neúplných alebo skresľujúcich informácií o Monitorovaných objektoch, ani automatizovaným zberom informácií  a rozosielaním nevyžiadanej pošty (napr. prostredníctvom internetových alebo spamovacích  robotov)   alebo  zhromažďovaním údajov o iných Užívateľoch,
• konať v rozpore s pravidlami ochrany hospodárskej súťaže, poškodzovať dobré meno alebo povesť tretích osôb,
• porušovať Pravidlá, všeobecne záväzné právne predpisy, porušovať autorské práva, vrátane práv spojených s ochrannou známkou alebo obchodným menom, chráneným označením pôvodu a priemyselného vlastníctva.
7.13 Užívateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 7.12 Pravidiel, Užívateľ v celom rozsahu zodpovedá Poskytovateľovi ako aj tretím osobám za takéto porušenie vrátane náhrady všetkej škody tým spôsobenej.


8. Práva a povinnosti Obchodníka

8.1 Poskytovateľ je oprávnený  informovať Obchodníkov o príspevkoch Užívateľov, ktoré sa ich priamo týkajú, a to za účelom zabezpečenia maximálnej objektívnosti hodnotiaceho procesu a umožnenia pridania reakcie Obchodníka k príspevku Užívateľa ohľadom Monitorovanému objektu. 
8.2 V prípade, ak Obchodník prejaví nezáujem o poskytovanie informácií podľa bodu 8.1 Pravidiel zo strany Poskytovateľa, Poskytovateľ nie je ďalej povinný informovať Obchodníka o jednotlivých príspevkoch Užívateľov.
8.3 Možnosť činnosti Obchodníkov na Internetovom portáli Overto je podmienená registráciou Obchodníkov podľa článku 2. Pravidiel. 
8.4 Obchodník je oprávnený reagovať len na príspevky Užívateľov, ktoré sa ho priamo dotýkajú.
8.5 Obchodník je povinný pri reakcii na jednotlivé argumenty Užívateľov reagovať objektívne, pravdivo, vecne.
8.6 Obchodník je v súvislosti s pridávaním informácií a hodnotení k Monitorovaným objektom na Internetový portál Overto povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a Pravidlá.
8.7 Poskytovateľ je oprávnený aj bez súhlasu Obchodníka odstrániť príspevok Obchodníka k Monitorovaným objektom, pokiaľ sú informácie uvádzané Obchodníkom zjavne nesprávne, neaktuálne alebo z nich vyplýva zámer Obchodníka poškodiť dobré meno Užívateľa, Poskytovateľa alebo tretej osoby alebo ak obsahom príspevku Obchodníka dochádza k porušeniu Pravidiel a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Poskytovateľ je zároveň oprávnený odstrániť informácie o Monitorovanom objekte, ak spĺňajú znaky nekalej súťaže.
8.8 Poskytovateľ nie je povinný vykonávať kontrolu správnosti alebo úplnosti informácií, ktoré sú obsahom jednotlivých príspevkov Obchodníkov.
8.9 Obchodník je oprávnený vkladať do obsahu Internetového portálu Overto aj obrázky alebo fotografie, ktoré neporušujú autorské práva v zmysle Autorského zákona. Pridaním obrázku a/alebo fotografie na Internetový portál Overto, Obchodník potvrdzuje, že má vysporiadané všetky práva k zverejňovanému obrázku a/alebo fotografii a že je oprávnený udeliť Poskytovateľovi licenciu v rozsahu podľa bodu 8.10 Pravidiel. Obchodník v celom rozsahu zodpovedá za akékoľvek porušenia Autorského zákona, ku ktorým došlo zverejnením príspevku Obchodníka, ktorého súčasťou bol obrázok a/alebo fotografia.
8.10 Obchodník vložením fotografie a/alebo obrázku podľa bodu 8.9 Pravidiel na Internetový portál Overto zároveň udeľuje Poskytovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie autorského diela (fotografie a/alebo obrázku) uvedeného v bode 8.9 tohto článku. Licencia nie je časovo ani územne ohraničená a poskytuje sa na všetky účely uvedené v § 19 ods. 4 Autorského zákona účinného ku dňu registrácie Užívateľa, t.j. najmä na vyhotovenie rozmnoženiny, rozširovaním originálu fotografie a/lebo obrázku podľa bodu 8.9 Pravidiel a/alebo ich časti alebo rozširovanie rozmnoženiny a/alebo rozmnoženiny ich časti predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, nájmom alebo vypožičaním, uvedenie fotografie a/lebo obrázku podľa bodu 8.9 Pravidiel a/alebo ich časti na verejnosti, a to najmä nie však výlučne verejným prenosom fotografie a/lebo obrázku podľa bodu 8.9 Pravidiel a/alebo jeho časti, zaradenie fotografie a/lebo obrázku podľa bodu 8.9 Pravidiel a/alebo jeho časti do súborného diela, právo použiť fotografie a/lebo obrázku podľa bodu 8.9 Pravidiel a/alebo jeho časť na vytvorenie nových diel, najmä na vytvorenie iného počítačového programu, softvéru a/alebo databázy/grafického návrhu.
8.11 Licencia udelená podľa bodu 8.10 Pravidiel zostáva zachovaná aj pri prevode alebo prechode práv a povinností z Poskytovateľa na tretiu osobu.
8.12 Obchodník berie na vedomie a súhlasí s tým, že za pridávanie akýchkoľvek informácií a príspevkov k Monitorovaným objektom ako ani za poskytnutie licencie podľa bodu 8.10 Pravidiel k obrázku a/alebo fotografii ako autorskému dielu mu neprináleží žiadna odmena. Obchodník  zároveň berie na vedomie a súhlasí, že Poskytovateľ má právo si ponechať bezodplatne všetky Obchodníkom pridané informácie a príspevky k Monitorovaným objektom a tiež  obrázky/fotografie aj po zrušení Užívateľského účtu Obchodníka.
8.13 Obchodník sa zaväzuje, že pri využívaní Služieb Overto nebude:
• dopúšťať sa ohovárania, nactiutŕhania, obscénnosti, ani nebude používať vulgarizmy,
• propagovať  žiadnu formu pornografie, drog, zobrazovania týrania alebo násilia,
• propagovať  rasovú, rodovú, náboženskú, politickú,  ideologickú  alebo inú občiansku neznášanlivosť,
• podnecovať intoleranciu k menšinám, ani hanobiť iné národy či podnecovať k páchaniu trestnej činnosti,
• sprístupňovať svoje registračné údaje tretím osobám,
• poškodzovať činnosti,  záujmy  alebo ciele Poskytovateľa zámerným pridávaním nepravdivých, neúplných alebo skresľujúcich informácií o Monitorovaných objektoch, ani automatizovaným zberom informácií  a rozosielaním nevyžiadanej pošty (napr. prostredníctvom internetových alebo spamovacích  robotov)   alebo  zhromažďovaním údajov o Užívateľoch,
• konať v rozpore s pravidlami ochrany hospodárskej súťaže, poškodzovať dobré meno alebo povesť tretích osôb,
• porušovať Pravidlá, všeobecne záväzné právne predpisy, porušovať autorské práva, vrátane práv spojených s ochrannou známkou alebo obchodným menom, chráneným označením pôvodu a priemyselného vlastníctva.
8.14 Obchodník berie na vedomie, že v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 8.13 Pravidiel, Obchodník v celom rozsahu zodpovedá Poskytovateľovi ako aj tretím osobám za takéto porušenie vrátane náhrady všetkej škody tým spôsobenej.

 

9. Práva a povinnosti Poskytovateľa

9.1 Poskytovateľ je oprávnený zasielať Užívateľovi a/alebo Obchodníkovi na e-mailovú adresu, ktorú poskytol pri registrácii alebo prostredníctvom Mobilnej aplikácie Overto, marketingové alebo reklamné informácie o Monitorovaných objektoch alebo informácie o aktivitách Poskytovateľa a/alebo informácie ohľadom Internetového portálu Overto. Poskytovateľ je povinný umožniť Užívateľovi a/alebo Obchodníkovi nastavenie rozsahu zasielaných informácií o Monitorovaných objektoch formou notifikácií prostredníctvom mobilnej aplikácie Overto, a to prostredníctvom nastavení dostupných na Internetovom portáli Overto, v časti „Obľúbené“.
9.2 Užívateľ a/alebo Obchodník berie na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť alebo obmedzenie prístupnosti a funkčnosti Internetového portálu Overto spôsobenú vyššou mocou, t.j. najmä avšak nie výlučne technickými obmedzeniami, výpadkami internetového pripojenia a iných služieb, hackerskými zásahmi do Internetového portálu Overto atď., ani za škodu či akúkoľvek inú ujmu, ktorá by Užívateľovi a/alebo Obchodníkovi z dôvodu takejto nedostupnosti alebo obmedzenej prístupnosti mohla vzniknúť.
9.3 Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Užívateľský účet Užívateľa, ak dôjde k porušeniu ktorejkoľvek povinnosti Užívateľa stanovenej v Pravidlách.
9.4 Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Užívateľský účet Obchodníka, ak dôjde k porušeniu ktorejkoľvek povinnosti Obchodníka stanovenej v Pravidlách.
9.5 Poskytovateľ je oprávnený zmeniť obsah Pravidiel, o čom bude Užívateľa a Obchodníka informovať zaslaním správy na e-mailovú adresu Užívateľa a Obchodníka a zverejnením oznámenia na Internetovom portáli Overto. Užívateľ a/alebo Obchodník je oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas so zmeneným obsahom Pravidiel podľa tohto bodu Pravidiel zrušením jeho Užívateľského účtu bezprostredne po tom, čo sa o tejto zmene dozvedel. V prípade, ak nedôjde k zrušeniu Užívateľského účtu podľa predchádzajúcej vety zo strany Užívateľa a/alebo Obchodníka, strany budú mať za to, že dotknutá strana, ktorá nezrušila svoj Užívateľský účet, súhlasila so zmenenými Pravidlami.
9.6 Poskytovateľ je oprávnený organizovať na Internetovom portáli Overto pre Užívateľov súťaže. O podmienkach súťaže a prípadnom spôsobe odmeny bude Poskytovateľ Užívateľa informovať na Internetovom portáli Overto prostredníctvom Webovej stránky Overto, Mobilnej aplikácie Overto, stránky venovanej Internetovému portálu Overto na sociálnej sieti Facebook alebo zaslaním informácie na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ Poskytovateľovi poskytne pri registrácii.
9.7 Poskytovateľ je oprávnený organizovať na Internetovom portáli Overto pre Užívateľov vernostné programy. O podmienkach vernostných programoch a prípadnom spôsobe odmeny bude Poskytovateľ Užívateľa informovať na Internetovom portáli Overto prostredníctvom Webovej stránky Overto, Mobilnej aplikácie Overto, stránky venovanej Internetovému portálu Overto na sociálnej sieti Facebook alebo zaslaním informácie na e-mailovú adresu, ktorú Užívateľ Poskytovateľovi poskytne pri registrácii.


10. Spracúvanie osobných údajov Užívateľov

Právny základ spracúvania

Poskytovateľ prostredníctvom Sprostredkovateľa spracúva osobné údaja Užívateľa v rozsahu podľa Pravidiel a v súlade  s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade so z.č. 18/2018 Z.z. z 29.11.2017 o ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov (ďalej len “Zákon“).

Osobné údaje ktoré spracúvame

Užívateľské meno (prezývka), meno a priezvisko, e-mailová adresa, pohlavie, rok narodenia, bydlisko  a lokalizačné údaje.


Pri registrovaní Užívateľa prostredníctvom sociálnej siete Facebook alebo sociálnej siete Google+  spracúva Poskytovateľ osobné údaje Užívateľa v rozsahu:

Identifikačné číslo užívateľa v systéme FB alebo Google, meno a priezvisko, e-mailová adresa, užívateľské meno (prezývka), bydlisko, pohlavie   a rok narodenia.                                                                                                                                      

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov Užívateľov je záujem o priame oslovovanie (priamy marketing), poskytovanie reklamy, štatistický  prieskum, prieskum spotrebiteľskej, zákazníckej a užívateľskej  spokojnosti, organizovanie súťaží, organizovanie vernostných programov a to počas celej doby trvania Užívateľského účtu Užívateľa.

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

Prevádzkovateľom je Poskytovateľ služieb Overto, teda spoločnosť check it all , s.r.o, Kazanská 56, 821 06 Bratislava, IČO:  50 227 564, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.: 110058/B, ktorá je držiteľom práv k Internetovému portálu Overto.

Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ poveril spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade so  Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR Sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť SoftComp s. r. o., Kalinčiakova 8, 953 01Zlaté Moravce, IČO: 50 526 081, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 114645/B.

Doba spracovania osobných údajov

Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje len po dobu napĺňania účelu spracúvania osobných údajov. Ak sa tento účel spracúvania skončí, poskytovateľ osobné údaje užívateľa zlikviduje. Poskytovateľ zlikviduje osobné údaje užívateľa aj v prípade žiadostio zrušenie svojho Užívateľského účtu.

 Práva Užívateľa podľa GDPR

  • Právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa článku 15
  • Právo na opravu svojich osobných údajov podľa článku 16
  • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa článku 17
  • Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18
  • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20
  • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21

Poučenie o právach užívateľa ako dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba je Užívateľ oprávnený písomne žiadať potvrdenie o tom, či sú jeho osobné údaje spracované alebo spracúvané; o stave ich spracovania; informácie o zdroji, z ktorého boli získané; zoznam spracúvaných osobných údajov; opravu alebo vymazanie nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov; vymazanie osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania; vymazanie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; a zablokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dôvodom na zrušenie Užívateľského účtu.

Poskytovateľ vybaví žiadosti v zákonnej lehote.  Poskytovateľ má právo na primeranú náhradu v prípade zjavne neodôvodnenej alebo neprimeranej žiadosti do výšky nákladov nevyhnutných na poskytnutie požadovanej informácie. 

Opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov

Poskytovateľ  prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov užívateľov vrátane zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému a  pravidelnej  zálohy systému.

Poskytovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Lokalizačné údaje

S udelením predchádzajúceho súhlasu Užívateľa, je Poskytovateľ oprávnený využívať pre fungovanie Internetového portálu Overto dočasne získané informácie o aktuálnej  polohe Užívateľov, napr. kvôli poskytnutiu informácie o najbližších predajniach poskytujúcich konkrétny tovar, alebo v prípade lokalizácie predajne, v ktorej sa Užívateľ práve nachádza.
Poskytovateľ nie je oprávnený lokalizačné údaje o Užívateľovi uchovávať ani poskytovať tretej strane s výnimkou údajov o stacionárnych prevádzkach Obchodníkov.

Cookies

Poskytovateľ ukladá v zariadeniach Užívateľov (počítač a pod.)  tzv. „cookies“, ako malé množstvá dát, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP, pomocou ktorej sa Užívateľ prihlasuje na Internetový portál Overto, dátum a čas prístupu k Službám Overto a pod. Ide o funkčné dáta spojené so samotnou funkciou Internetového portálu Overto za účelom  zlepšenie fungovania Internetového portálu Overto. Pri opätovnej návšteve Internetového portálu Overto Užívateľom, Internetový portál Overto použije tieto dáta pre lepšiu  identifikáciu  Užívateľov. 

Užívateľ berie na vedomie, že udelenie nesúhlasu s uložením  cookies alebo obmedzenie  ich prijímania môže mať za následok nesprávne fungovanie Internetového portálu Overto.
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a ďalšie dôležité informácie

Užívateľ vyjadrením súhlasu s obsahom Pravidiel udeľuje Poskytovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Užívateľ udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov zároveň potvrdzuje, že osobné údaje ním poskytnuté sú pravdivými a aktuálnymi údajmi o jeho osobe, ktorých prípadnú zmenu sa Užívateľ zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi, a to formou ich aktualizácie v Užívateľskom účte.

Osobné údaje Užívateľa budú prístupné tretím osobám využívajúcim Internetový portál Overto maximálne v rozsahu Užívateľského mena (prezývky), pod ktorým sa Užívateľ zaregistroval. Poskytovateľ sa zaväzuje ostatné údaje nezverejňovať.

Užívateľ vyjadrením súhlasu s Pravidlami zároveň vyjadruje súhlas, aby Poskytovateľ postúpil osobné údaje Užívateľa poskytovateľom webhostingu zriadeným v krajinách Európskej únie spôsobom a v rozsahu bežnom pre tento typ služieb.

Užívateľ vyjadrením súhlasu s Pravidlami  zároveň vyjadruje súhlas, aby Poskytovateľ poskytol tretím osobám neosobné, anonymné alebo štatistické údaje Užívateľa (napr. vek, miesto pobytu alebo pohlavie Užívateľov), z ktorých nebude možné konkrétneho Užívateľa identifikovať, a to za účelom  marketingu, reklamy alebo štatistického prieskumu v danej oblasti.

Poskytovateľ je povinný  najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zrušenia Užívateľského účtu zlikvidovať všetky osobné údaje Užívateľa a o tejto skutočnosti Užívateľa informovať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Užívateľa. Ostatné informácie a príspevky, ktoré Užívateľ poskytol Poskytovateľovi alebo zverejnil na Internetovom portáli Overto v rámci využívania Služieb Overto, ostávajú neobmedzene v dispozícii Poskytovateľa.

Poskytovateľ je povinný  najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zrušenia Užívateľského účtu zlikvidovať všetky osobné údaje Užívateľa a o tejto skutočnosti Užívateľa informovať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Užívateľa. Ostatné informácie a príspevky, ktoré Užívateľ poskytol Poskytovateľovi alebo zverejnil na Internetovom portáli Overto v rámci využívania Služieb Overto, ostávajú neobmedzene v dispozícii Poskytovateľa.

Kontakt

Užívateľ berie na vedomie, že akékoľvek pripomienky, resp.  otázky ohľadom ochrany osobných údajov môže zaslať elektronicky na e-mailovú adresu info (at) overto.sk

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto Pravidlá nadobúdajú vo vzťahu ku konkrétnemu Užívateľovi a/alebo Obchodníkovi účinnosť dňom vyjadrenia ich súhlasu obsahom Pravidiel.
11.2 Komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom, resp. Poskytovateľom a Obchodníkom týkajúca sa právneho vzťahu vyplývajúceho z používania Služieb Overto bude prebiehať výlučne elektronickou formou.
11.3 Právne vzťahy vzniknuté medzi Poskytovateľom a Užívateľom, resp. Poskytovateľom a Obchodníkom vyplývajúce z používania Služieb Overto sa budú riadiť Pravidlami, právnym poriadkom Slovenskej republiky a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, pričom ustanovenia Pravidiel majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
11.4 V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Pravidiel stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť či vykonateľnosť ostatých ustanovení Pravidiel. Takéto ustanovenie sa nahradí ustanovením príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.

 

Verzia Pravidiel 25. máj  2018